Reviews

2019

Operní panorama Heleny Havlíkové (251) - Stephen Costello & Petr Nekoranec

"Vycházely jim nejen tyto krajní polohy tenorových partů, posluchači ve vyprodaném Rudolfinu s napětím očekávané. A to i díky skvělé podpoře PKF – Prague Philharmonia a především dirigenta Rastislava Štúra. Tento obrovský operní praktik, ředitel a šéfdirigent Opery Slovenského národního divadla a stálý hostující dirigent Slovenské filharmonie, řídil orchestr tak, aby doslova dýchal se sólisty a empaticky rozšířil jejich výrazové rozpětí o další vrstvy. Takového dirigenta můžeme z operní Prahy SND jen a jen závidět.” Helena Havlíková, operaplus.cz


Křest CD Petra Nekorance při koncertu se Stephenem Costellem, Prague Philharmonia, Rudolfinum

„Dirigent Rastislav Štúr zacházel s tělesem velmi citlivě a i v průběhu árií vedl hráče v takové dynamice, že zpěváci vynikli ve svých nejkrásnějších barvách.“ Zuzana Dřízalová, klasikaplus.cz


GLOSA: Koncert spojil dva tenory (Petr Nekoranec, Stephen Costello)

"PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou Rastislava Štúra potvrdila, že v doprovázení pěvců je naší špičkou a že i nezbytné instrumentální vsuvky, v tomto případě z Massenetova Werthera a Donizettiho Favoritky, umí zahrát nejen s orchestrálním leskem, ale i s určitým komorním vkladem.” Věra Drápelová. Mladá fronta


V SND mal koncert Pavol Bršlík – náš veľký tenorista vo svete umenia

"Koncert, naplnený do posledného miesta na prízemí i balkóne novej budovy SND, sa začal sústredene predvedeným, interpretačne detailne naštudovaným, ohňom dirigenta posväteným Intermezzom z Pucciniho opery Manon LescautRastislav Štúr v tomto orchestrálnom čísle potvrdil svoju pozíciu dirigenta prvej opernej kategórie, ktorý dokáže s orchestrom národnej scény predviesť veľké večery. Škoda ho na poste riaditeľa… Všetky inštrumentálne sprievody, až na malé výnimky v nástupoch, boli aj vo vokálnych číslach detailne vypracované, s mimoriadnym citom k sprievodu popredných sólistov a zboru."

"Pre všetkých zúčastnených, medzi ktorými boli v preplnenej sále opery a baletu SND mnohé osobnosti kultúrno-spoločenského života (prvorado náš vynikajúci tenorista Peter Dvorský, ako aj dlhoročná pedagogička Pavla Bršlíka – pani prof. Vlasta Hudecová), boli všetci prítomní svedkami umeleckého večera, na aký sa spomína po celý budúci život.

Terézia Ursínyová, operaslovakia.sk


2018

Tosca, SND 

Hudobné naštudovanie Rastislava Štúra obsiahlo všetky roviny veristickej partitúry. Malo drámu, lyriku, dynamické kontrasty, emócie a v tempách sledovalo sólové hlasy. Na plastické gestá dirigenta reagoval orchester i zbor (pripravil ho Ladislav Kaprinay) s neskrývaným zanietením, tvoriac pilier nespochybniteľný akýmkoľvek vizuálnym tvarom.

Pavel Unger, Pravda, 5.6.2018


http://operaslovakia.sk/slovenska-filharmonia-nezamrzla


Sadko, SND

Korsakovova hudobná partitúra je preniknutá ruskou melodikou, rytmom, motívami, ktoré skladateľ vypracoval do orchestrálneho ohňostroja. Interpretačne to bola jedna z veľkých úloh pre orchester Opery SND a jej šéfdirigenta Rastislava Štúra. Pre poslucháčov a návštevníkov oboch premiér to bol však najväčší umelecký zážitok z opery. Bolo z neho cítiť nielen veľký rešpekt pred dielom, bohatým na farby, ruské motívy a nálady, ale aj súlad rôznorodých a početných inštrumentov veľkého orchestra, ale aj výsledný silný dojem z ambície šéfdirigenta, ktorý navyše náročné inštrumentálne dielo (s neobyčajne intímne prednesenými medzihrami) zosúladil s úctou voči spevákom na scéne.

Terézia Ursínyová, operaslovakia.sk


Rastislav Štúr si vychutnával pestrofarebnosť inštrumentácie, jej dôvtip, majstrovskú kombináciu nástrojov, ale strážil rovnako aj náročné rytmické konfigurácie. Snažil sa diferencovaním zvuku prekonávať aj zdĺhavejšie pasáže (najmä v prvej časti večera, v ktorej sú štyri zo siedmich obrazov), kde tok deja poľavuje z akčnosti. Veľké zborové pasáže boli tiež starostlivo pripravené a prednesené vo veľkom dynamickom oblúku. Pokiaľ zbor vyšiel do prednej časti javiska (zeminou pokryté pódium trocha pohlcovalo zvuk), znel v plnej farebnej kráse a sile. Z hudobnej stránky mala druhá premiéra ešte vyššiu úroveň ako piatková.

Pavel Unger, operaplus.cz


2017

Il Trittico, SND (Puccini)

Hudobne prejavil Rastislav Štúr veľkú dávku empatie voči pucciniovskému slohu. V tempách sa pridržiaval skôr rýchlejšej pulzácie, v orchestri otváral priestor pre sýte farby a dynamiku zväčša držal v intenciách javisku rovnocenného, no hlasy neprekrývajúceho zvuku. Rizikovejšie miesta v prvej tretine Angeliky preklenul nápadito, orchester ponúkol dostatok niekedy až impresionistického pradiva. Oblúky k dráme sú však pre Štúra najpríťažlivejšie, no ani tu nezabúdal na hlasy.

Ohnivé tempo a takmer stopercentnú zladenosť nesmierne náročných ansámblov zabezpečil Rastislav Štúr svojou čitateľnou taktovkou a nákazlivou muzikalitou. Nasadil vskutku briskné tempá a výsledok na prvej premiére nemožno nazvať inak ako strhujúci.

Pavel Unger, operaplus.cz


Pilierom bratislavského Triptychu je jeho hudobná podoba. Rastislavovi Štúrovi je Puccini blízky svojím temperamentom, šťavou vo farbách a dramatickými gradáciami.

Pavel Unger, Pravda, 22.2.2017


Dirigent Rastislav Štúr s orchestrom SND interpretoval Pucciniho hudbu s citlivosťou a citovosťou. Orchester znel vo chvíľach intermezz plnokrvne, s výbornou dynamickou diferencovanosťou. Po impresívnych delikátnostiach ouvertúry, sól a ženského zboru v Sestre Angelike, prešiel k ostrosti a panovačnosti vo vokálnych číslach Kňažnej – až po rezignáciu Angeliky s mnohými dramatickým vrcholmi i stíšeniami jej veľkej árie „Senza mamma“.

Terézia Ursínyová, operaslovakia.sk


Na dramatickom vyznení inscenácie má však zásadný podiel vynikajúce hudobné naštudovanie Rastislava Štúra. Neľahkú partitúru pripravil veľmi precízne, technicky vyspelo a so silným dramatickým nervom. Orchester znel v neprajných akustických podmienkach malej orchestrálnej jamy historickej budovy SND v prekvapivo krásnom zvuku a mimoriadne vyrovnane. Dirigent preferoval najmä svižné tempá a skúsene vybalansoval pomer medzi zvukovou hutnosťou dramaticky vypätých momentov a speváckymi možnosťami.

Jozef Červenka, Hudobný život 3/2017


2016


Štefan Kocán a Mária Porubčinová – koncert ušľachtilej krásy

Už v prvom čísle koncertu naznačil maximálne sústredenie a formu nielen sólista, ale aj dirigent Rastislav Štúr, dobre rozumejúci ľudskému hlasu, jeho farbe a nosnosti, ako aj dynamickým jemnostiam partov. Pod vedením R. Štúra hrala Slovenská filharmónia priam čarovne a lahodne už v Mozartovi – najmä v dominujúcich sláčikových sekciách. Sústredenie orchestra a evidentná chuť muzicírovať, boli aj znakom následnej predohry k Mozartovej Čarovnej flaute, so všetkými štýlovými znakmi klasickej partitúry, s naznačením hudobného priebehu, deja a charakterov opery, ktoré Mozart načrtol už v predohre.

Oddychom pre basistu bola predohra k Verdiho Sile osudu –hudba, v ktorej je predznamenaná tragédia celého deja, hlavné témy a motívy, hudobná esencia celej opery, pričom predohra ústi do lyrickej časti. Zvlášť treba vyzdvihnúť z vynikajúco znejúcej celej Slovenskej filharmónie – pod jasným, čistým a strhujúcim gestom Rastislava Štúra – zvuk dychovej sekcie, ktorá znela v nástupoch ako jednotný celok.

 on 12. február 2015, www.operaslovakia.sk


Joseph Calleja, Prostejov 2014


Piková dáma, SND Bratislava, 23. a 25.máj 2014

"Dirigent Rastislav Štúr kreslil dramatický oblúk s veľkým zmyslom pre ťah celku i detail. V orchestri boli emócie, filigránska lyrika, búrlivé vlnenia…”

Pavel Unger, Pravda 27.máj 2014


"Štúr vzal na seba požiadavku orchestrálneho naštudovania Pikovej dámy, ktorú možno symbolicky nazvať ďalšou z troch  posledných symfónií Čajkovského. Sýta, na nástrojovú sadzbu bohatá, viac než iba podfarbením vokálnych hlasov napísaná partitúra je akoby samostatným symfonickým prúdom. Od úvodnej ouvertúry, následne cez sedem obrazov a dva samostatné  orchestrálne intermezza predostiera pred poslucháčom hlavné hudobné témy, rozvíja ich do veľkolepých hudobných obrazov, plných inštrumentálnych farieb, dynamických vzopätí, vlnení, nálad, výbuchov, vášní, ale aj do stíšených melódií – napríklad v prekrásnom spomínaní grófky v 4. obraze (mimochodom: túto melódiu - ako jedinú – prevzal Čajkovskij z Grétryho opery Richard Levie Srdce...).

Rastislav Štúr patrí v naštudovaní Pikovej dámy k vedúcim osobnostiam Čajkovského majstrovskej hudobnej drámy, veď vyše tri hodiny „nezišiel“ z centra poslucháčskej pozornosti – a plnými dúškami priblížil hlbinný svet Čajkovského génia.”

Terézia Ursíniová, 27.máj 2014, www.operaslovakia.sk

Velké finále 55. Smetanovy Litomyšle

3.7.2013 Svitavský deník str. 8 Svitavsko/U nás doma ZDENĚK VANDAS

Smetanova Litomyšl

Litomyšl - Možná se leckomu zdál podtitul závěrečného festivalového koncertu - Velké finále - snad trochu nadnesený, ale nedělní večer jeho oprávněnost potvrdil. „Malý Silvestr" (přesně polovina roku) se stal další událostí letošního ročníku. Dostat tolik umělců na pódium, to asi dalo organizátorům pořádně zabrat. Považte - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie a Český filharmonický sbor Brno na jednom jevišti! Ale povedlo se! Hlavní zásluhu na tom měl nesporně hlavní dirigent Rastislav Štúr, který dal všem tělesům patřičný prostor a sladil je dohromady. Hrála se hudba 20. století, v první části úryvky z Bernsteinovy West Side Story a jeho Chichesterské žalmy. V nich se zaskvěl velký talent (ještě vlastně kluk), velmi nadaný David Cizner, kterého možná čeká skvělá budoucnost. Ve druhé polovině večera zazněl Exodus Wojciecha Kilara a filmová hudba, suita Ben Hur Miklóse Rózsy. Zakončení festivalu možná že poněkud netradiční, ale působivé. Celkově pěkný zážitek pro vyprodané, jak se stalo po celý průběh festivalu v Litomyšli zvykem, hlediště zámeckého nádvoří.


Velké finále

Při pohledu na orchestrem zaplněné pódium druhého nádvoří Českou filharmonií při zahajovacím koncertě, při Koncertě plném překvapení, ale i v jiných festivalových večerech si možná leckdo položil otázku, jakým způsobem se na tuto, byť relativně velkou plochu umístí v závěrečném festivalovém večeru dva orchestry a sedmdesátičlenný smíšený sbor. Pořadatelé v Litomyšli jsou však ostřílení matadoři a dokážou nemožné. Asi málokterý z návštěvníků závěrečného koncertu se kdy setkal s tak velkým aparátem účinkujících. Samozřejmě propojení dvou špičkových orchestrálních těles není snadné, a to z mnoha důvodů. Vše ale bylo vyřešeno diplomaticky a k všeobecné spokojenosti. První polovině dominovala Pražská komorní filharmonie a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK byl tělesem spoluúčinkujícím, v druhé polovině si obě tělesa tyto pozice vyměnila. Pro návštěvníka koncertu to bylo snadno identifikovatelné už pohledem na koncertní mistry a první hráče ve skupinách. V první polovině seděli u prvního pultu oba koncertní mistři PKF bratři Jan a Jakub Fišerové, po přestávce koncertní mistr FOKu Rita Čepurčenko a její zástupce Antonín Pergler. Vzniklo těleso obdivuhodné jak svou kvantitou, tak v prvé řadě kvalitou. S výjimkou úvodní skladby večera (Symfonické tance z West Side Story Leonarda Bernsteina) s ním účinkoval na adekvátní úrovni Český filharmonický sbor z Brna se sbormistrem Petrem Fialou. Hlavním mužem večera byl dirigent Rastislav Štúr, který zkušenou rukou dokázal všechna tělesa stmelit k pozoruhodnému výkonu.

Mimořádnost závěrečného Velkého finále spočívala v neposlední řadě ve zvoleném repertoáru. Tvořila jej hudba dvacátého století, a to v pozoruhodném žánrovém rozsahu. První polovina večera patřila Bernsteinovi - kromě zmíněných Symfonických tanců zazněly ve světě i u nás velmi oblíbené Chichesterské žalmy. U nich se zpravidla očekává sólo ve 2. části (Hospodin jest můj pastýř), skladatelem určené chlapeckému hlasu. Ten part není snadný. Ovšem talentovaný David Cizner je dítě nadané a podaří-li se citlivě zdolat jeho budoucí mutaci, vyroste z něho jistě pozoruhodný umělec. Jeho výborný a příjemný výkon donutil vyprodané hlediště k bouřlivému potlesku uvnitř skladby. Opravdu monumentální finále zajistila dvě díla v druhé polovině večera. Z hlediska dramaturgického zvítězil (a nejen v této druhé polovině) sborově-orchestrální Exodus Wojciecha Kilara - kompozice vystavěná na minimalistickém principu ve spojení s koncepcí postupné gradace, jakou dodnes posluchače oslňuje Ravelovo Bolero. Obraz slavného židovského exodu zde dostává další specifickou podobu, avšak fascinuje i ty, kteří k poslechu přistupují jako ke zcela absolutní hudbě, tedy bez této programní vize. Celý večer a tím i celou Smetanovu Litomyšl uzavřela suita z původní hudby k filmu Ben Hur Miklóse Rózsy. Na plátně strhující děj pouze umocňuje. Při takto koncertním provedení se stává působivou hudební básní i pro nenáročného posluchače. A tak celý večer měl působivou koncovku a uzavřel tak jubilejní 55. ročník festivalu, z mnoha hledisek jeden z nejúspěšnějších v celé jeho historii!

Bohuslav Vítek


Puccini: Manon Lescaut, SND Bratislava 2012


Gounod: Faust, SND Bratislava 2010


sobota, 27. března 2010 , autor: Jan Leskovský

Jestliže orchestr v čele s dirigentem má být oporou a nikoliv soupeřem sólistů, pak se právě Rastislavu Štúrovi podařilo této vzácné rovnováhy docílit.

Štúrův orchestr nehraje, ale vypráví. A to od začátku až do konce. Takové množství odstínů hudebních barev během jednoho večera bylo vskutku obdivuhodné.

Stejnou chválu nelze upřít ani sboru pod vedením Blanky Juhaňákové. Hudba zkrátka plynula. Místy ve světlých odstínech pohádkově nebeských, jinde v sytých barvách temných sil podsvětí.


12.12.2007  www.ostravablog.cz

Martin Jemelka

Referenční Taras Bulba

Vrcholem večera byl ale jednoznačně Janáček v podání slovenského hosta, v Čechách se pravidelně objevujícího dirigenta Slovenského národního divadla Rastislava Štúra. V Ostravě všeobecně známého třídílného Tarase Bulbu podle Gogolovy předlohy přednesl nevídaným způsobem: přinutil filharmoniky, kteří by jistě právě toto dílo mohli hrát i poslepu, k dramatickému pojetí, k suchému a konkrétnímu zvuku s minimem vibráta, v němž nezanikala sóla dřevěných dechových nástrojů, a k neslýchaně detailní práci s dynamikou (nástroje se navzájem nekryly ani v tutti pasážích). Od prvního taktu to byl jiný Janáček, než na kterého jsou abonenti zvyklí, a že mají Tarase v oblibě! Byl to zase jednou ten sršatý, avantgardní, moderní Janáček, spíše Stravinskij než Strauss, strhující a skvěle vygradovaný. Ostatně ovace publika a volání bravo před pauzou nebralo konce. Na koncertním pódiu si tedy Janáček opět obhájil svou dávno vydobytou pozici.


Hudobný život 5/2006 /So záujmom publika/

"Dirigent R.Štúr vniesol do svojej koncepcie divadelný, dramatický i farebný rozmer. Orchester porozumel jeho vízii a adekvátnym výkonom dokázal upútať polucháčov." Weber: Čarostrelec, predohra

"Sólista (M.Válek) aj dirigent pochopili filozofický rozmer skladby a stáli v službách tejto tajomnej severskej hudby." Sibelius: Husl.koncert

"Dirigent a orchester majú túto symfóniu nielen znamenite prečítanú, ale aj dôkladne zažitú. Hudba a jej interpretácia boli pre poslucháčov potešením, čo je prísľubom, že aj v budúcnosti bude auditórium Reduty zaplnené do posledného miesta." Dvořák: Symf.č.7

Igor Berger

 

Crowd appreciates Prague Symphony's work

BY JOHN CUTLER / For the Lincoln Journal Star

A love affair developed quickly Friday night at the Lied Center for Performing Arts.

The Prague Symphony Orchestra was in town. About 1,500 patrons were ready for the all-Beethoven playbill. With the downbeat from conductor Rastislav Stur for with the opening "Leonore" Overture No. 3, the love affair began.

Prague Orchestra sections offered exacting unities and dynamics, though the brass at times overbore the middle and low strings. Winds embellished Beethoven's phrasings with perfection.

Stur carefully crafted the final 64 measures of the famous symphony to build energy and emotions in the right places, driving, then backing off the full orchestra as needed.

Audience members were enthralled, and players caught the sense of the house's enamor with Beethoven's impeccable composition.

It was obvious that Stur and his orchestra were sending the good energy back to the house. At the work's end, Stur walked the stage, singling out his soloists, with the biggest roar of the standing crowd coming for percussionist Svatopluk Cech.

Cech's red-dyed, rocker-style hair was as catchy as his magnificent work on tympani.

Only a Czech encore would be acceptable, of course, so Stur and the orchestra pulled out the fiery Dvorak Slavonic Dance No. 15, again to the crowd's delight.

After the concert, Cech was all smiles. "We really enjoyed playing here," he said.

Exuberant patrons left the concert smiling, too, reflecting back Cech's sentiments. 

***

The Prague Symphony Orchestra will bring the glories of its national musical culture to Ames with a concert featuring Czech composers.

According to a press release, "With remarkable range and a high performance standard, the Prague Symphony Orchestra defines virtuoso in every melodic measure it plays."

The orchestra's sponsor, the Appian Group, says, "The orchestra has become a phenomenon exceeding not only the geographical, but especially artistic borders."

CAmes Tribune 2005


Utorok, 21. 12. 2004 Denník SME

Rozpačité režisérske divadlo

"V prípade Maškarného bálu stojí hudobná zložka nad inscenačnou. Dirigent Rastislav Štúr číta partitúru vo veľkom crescende k pôsobivému záveru. Nebojí sa orchester v lyrických pasážach stlmiť, aby o to viac vynikli dramatické plochy. "

Michaela Mojžišová

Národná obroda, 23. decembra 2004

Do opery SND sa vrátil maestro Verdi

"V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania "

"Dirigentovi Rastislavovi Štúrovi je talianska opera blízka a vari väčšmi práve v jej polohách dramaticko-tragických"

Vladimír Blaho

Opera Reviews 1.oktober 2005

Music over silence

...Rastislav Štúr, whose strong direction extracted authentic Verdi swells from the orchestra and a round, loud sound from the usually timid chorus...

Stefan M Hogan


Kolner Stadt, 25.11.2003

Seelisches Gluck, von Gerhard Bauer

Es ist immer eine grosse Freude,

folkloristisch angehauchte Sinfonik von Musikern zu horen, die aus dem Herkunftsland des Werks kommen - und so war es auch, als beim Gastspiel der "Slowakischen Philharmonie Bratislava" unter Rastislav Stur die achte Sinfonie von Dvorak ertonte. Zwar gibt es seit der Enststehungszeit des grandiosen Werks etliche politische und regionale Veränderungen, doch der ubergeordnete Begriff der "bohmischen Musicierseligkeit" ist unsterblich - und dessen Auswirkungen aufs Gemut sind es ohnehin immer und uberall.

Es ist im spiel des Orchesters aus Bratislava alles anders als bei hiesigen Ensembles - in Schwung und Schwingung, in Klang, Farbe und Tempo. Allein die besonders langsamen Zeitmasse in den Binnesätzen, die im Adagio eine unerhorte Weihe und im Allegretto grazioso eine satte Behaglichkeit suggerieren, rucken das Stuck in andere Dimensionen: Man ist ganz bei sich im Auskosten der Besonnenheit und Besinnlichkeit. Manche Farben, Phrasierungen und Artikulationen in den Holzbläsern und das mild-dunkle Grundtimbre des Orchesters schaffen einen ganz eigenen Glanz und Gefihlsradius, ein ganz besonderes seelisches Gluck.

(Bella: Overture, Beethoven: Konzert 5. fur klavier, Dvorak: Symphonie 8, Slowakischen Philharmonie Bratislava)

 

Koncert SF, Reduta, 19.november 2003

Hudobný život 1/2004, Vladimír Čížik

...Dirigent večera Rastislav Štúr dostal príležitosť sprístupniť publiku niečo zo slovenskej klasiky - Slávnostnú predohru Es dur, v ktorej náležite podčiarkol monumentálny pátos korešpondujúci s názvom diela.

Druhá časť programu sa niesla v znamení 8.symfónie A.Dvořáka, istého spôsobu apoteózy prírody, kde tento velikán hudby nachádzal útechu, duševnú rovnováhu a zdroj optimistického postoja k životu. Jeho koncepcia kráčala ruku v ruke s dirigentovým tvorivým temperamentom, s jeho záľubou v sýtych, žiarivých farbách, ktoré v dramatických plochách vystupňoval. Dokázal však nielen stavať proti sebe neraz príkre kontrasty, ale vystihnúť aj žartovnú artikuláciu scherza, či vlniacu sa tanečnosť valčíka. Záver v jeho podaní vyznel v plnom súlade s predstavou autora ako bujará oslava života.

(Bella: Slávnostná predohra, Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č.5., Dvorak: Symfónia č.8, J.Čižmarovič-klavír, Slovenská filharmónia)

 

Koncert SF, Reduta, 24.október 2003

Hudobný život 12/2003, Igor Berger

...Dibákova Filharmonická predohra....interpretácia bola zvládnutá profesionálne. Nemožno jej nič vyčítať.

...Dirigent R.Štúr potvrdil, že nám rastie na Slovensku nová dirigentská osobnosť. Hudbu E.Suchoňa dokázal rozohrať do nesmierne bohatých dťramatických a farebných kontrastov. Bol to ozajstný veľký umelecký zážitok večera.

(Dibák: Filharmonická predohra, Suchoň: Fantázia na BACH, Malovec: 2.symfónia, S.Šurin-organ, Slovenská filharmónia)

 

Orchesterkonzert in St.Lorenz, Nurnberg, 5.Juli 2003

Nurnberger Zeitung, 7.7.2003, "Die Finsternis der Welt" ...Dirigent Rastislav Stur leitet die Prager Symhoniker mit elegant unaufdringlichar Kontrolle. Vor allem die Streicher als seidich-funkelndes Schmuckstuck bleiben in guter Erinnerug...(Peter Low)

Abendzeitung, 7.7.2003, "Absprung vom Betschemel" ...Der junger Dirigent Rastislav Stur bevorzugte den runden, Dissonanzen wohlig umhullenden Klang; der analytische Tiefenscharfe (wie sie Michael Gielen mit dem SWF-Orchester bei einer fruherer ION präsentierte) nur beiläufig suchte...(D.S.)

(Dvorak - 5 Biblischen Liedern, Karoly - Psalmus in MMII, premiere, Janacek - Glagolitischer Messe; Prager Symphoniker, Dankova, Matyasova, Marta Benackova,  Peter Dvorsky, Mikulas)

 

Andrea Chenier, SND, 2003

HUDOBNÝ ŽIVOT, 1/2003 “Príspevok do veristického repertoáru” …Podobne ako réžia, pozitívnym prínosom ostatnej premiéry bolo hudobné naštudovanie Rastislava Štúra. Možno od čias talianskych titulov pod taktovkou Ondreja Lenárda neznel orchester tak vášnivo, výrazovo plnokrvne, ale aj dynamicky a technicky prepracovane. Je radostné konštatovať, že naše kolektívne telesá sú za predpokladu vedenia inšpirujúcim a tvorivým dirigentom, schopné zdolávať najnáročnejšie úlohy... Pavel Unger


Ravel: Dafnis and Chloe, JD Brno, 2001

MLADÁ FRONTA DNES, 6.4.2001 “ Several faces of ballet” … The performance of the choir was really praiseworthy, mainly the one of the orchestra from Janáček‘s opera, which played surprisingly courageously with unprecedented energy, very familiar with the difficult passages of Ravels music. The young conductor Rastilslav Štúr is one of the best conductors acting in Brno.

Jan Špaček about the first performance in Brno


The Maid of Orleans, SND, 2001

SLOVENSKÉ POHĽADY, 5/ 2001 “The enrichment of the SND opera dramaturgy” … The musical understanding of the conductor Rastislav Štúr is characterized by the accuracy, right choice of tempo, good cooperation with soloists. By the generosity and elements of monumentality in the whole performance, fervent and enthusiasm in the pleasant performances. The conductor also stressed local coloring, which in the case of Čajkovky´s really important and brings Russian counterpart of French composition element in the romantic opera. The performances of the choir had a musical conviction and compatibility of the sound. The master of the choir Naďa Raková did a reliable job. Altogether the musical performance had appropriate plasticity and authenticity.

(Miloslav Blahynka about the first performance of Panna Orleanska in the SND)

 

HUDOBNÝ ŽIVOT, 3/2001,  “The attempt of renaissance of Panna Orleanska“. Rastislav Štúr is a a kind of reliable, always honesty prepared conductor, who does not trust the accident. He opened the Čajkovsky’s part with a romantic clef, but he did not let to enrapture himself with a superfluous lyrics. He was concentrated on stressing the dramatic moments; present also in gradated mass scenes (starting with a beautiful prayer in the first act, trough the group of angels with prophecy of Jane, till to the hymnal finale) as in the single part of Jane of Arc. The proposition has also many parts with a wonderful sound, which Štúr together with a good orchestra succeeded to elaborate.

(Pavel Unger about the first performance Of Panna Orleanska in SND.)

 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, 15.3.2001, “The theater is coming back to opera.”…. The conductor Rastislav Štúr did not try to remake the lyrical part to a dramatic part by force. But he gave power to the symphonic foreplays and to the sound. He graded magnificently the hymn and the request for peace and the victory - the declaration of Jane to be a heretic after the coronation of king and finally the finale, with loud voices and the fire on the frontiers. He conducted four acts in two integrated blocks, so it did not loose the dramatic tension built on the lyric parts.

(Ladislav Čavojský about the first perfomance of Panna Orleanska in SND)

 

SME, 5. 3. 2001, ... “Bravo, J(ol)ana of Arc”.The musical understanding and counterbalanced interpretation, together with really outstanding, colorful costumes, made by P.Čanecký are the powerful side of this performance…


Montserrat Caballe and Peter Dvorsky Concert, SND, 2000

PRAVDA, 4.12.2000, …“In love with Štúr”…. I am satisfied with the orchestra and I fell in love with the conductor Rastislav Štúr. Apparently, this young man lives fully from music, even he apologized all my mistakes on the rehearsal, said the symphatic soprano…..

(Jozef  Švolík about the Montserrats Caballé concert in Bratislava)

 

PRÁCA 5.12.2000 ..“Montserrat Caballé sang with Peter Dvorskỷ”… Montserrat Caballé mentioned on the press conference the pleasant cooperation with the theater orchestra and its conductor Rastislav Štúr with this words: “It is apparently that this young man lives from music..”..

(Miriam Vojtechová about the Montserrats Caballé concert in Bratislava)

 

NOVỲ DEŇ, 6.12.2000, …” Montesstrat Caballé – the concert only for the selected”…

On the concert I admired not only the singers, but also the delicate sound of orchestra SND, under the leading of Rastislav Štúr. His hands were literally “playing”. The young soul of the conductor still more understands the music not only as wholeness, but also the tricks of singers. And so he could also understand to the requirements of the soprano star from Barcelona and apparently he has became her darling. He conducted with a pleasure and satisfaction and finally the orchestra fully supported him.

(Terézia Ursínyová about the Montserrats Caballé concert)


Nabucco, SND, 1999

NÁRODNÁ OBRODA, 17.10.1999, “Remains the opera Nabucco the cult opera?” Rastislav Štur did his job very well, tempos had the pulse of Verdi, and there was a rhythmical accuracy and many contrasts.

(Pavel Unger about the first performance of Nabucco)

 

PRÁCA, 14.10.1999, “Nabucco again in the opera of SND”.  “…The conductor Rastislav Štúr did a good quality performance and so did justice to the tempo and style and everything important what this kind of interpretation needs…”

 

Smetana: La fiancée vendue - Die verkaufte Braut, Opéra national du Rhin, Strasbourg, 1999

Dagmar Gilcher:

Böhmen ist Gestern und Heute. Daniels Slaters Inszenierung von Smetanas „Verkaufter Braut“ in Straßburg

„… Der eigens engagierten Sprachberaterin gelang es, dem gesamten Ensemble ein durchaus authentisch klingendes Tschechisch anzutrainieren, dem Regisseur Slater gelang es neben vielem anderen, die anonyme Masse Chor in die individuellen Charaktere eines kleinen tschechischen Dorfes zu verwandeln; und dem slowakischen Dirigenten Rastislav Štúr gelang es, das Orchester philharmonique de Strasbourg zu einem Höchstmaß an Präzision, Differenziertheit und instrumentalem Wohlklang zu animieren – was den folkloristischen Ursprüngen der Partitur keinen Schaden zufügte, sondern ihren Reichtum an unterschiedlichsten Rhythmen eher noch plastischer zur Geltung brachte. …“

Die Rheinpfalz, Nr. 291, 15.12.1999

 

Rückblick in die Eiszeit. Smetanas „Verkaufte Braut“ in Straßburg

„… Smetanas ursprünglich-mitreissende Musik fegte die ganze oberlehrerhafte Geschichtsklitterung Slaters mit ihrem Herzblut immer wieder weg. Der junge slowakische Dirigent Rastislav Štúr liess sie mit den exakten Straßburger Philharmonikern in ihrem ganzen Einfallsreichtum voll aufblühen. … Insgesamt dirigierte er grosszügig und mit Leidenschaft. Zweifellos hat Štúr das Zeug zum großen Dirigenten. …“

Ollerburger (???) Tagblatt, 14.12.1999

 

Pierre Moulinier:

Une „Fiancée vendue“, heureuse et légere a Strasbourg. Une ouvre emblématique du Tcheque Bedrich Smetana a l´Opéra du Rhin

„… Des l´ouverture, le jeune chef slovaque Rastislav Štúr adopte un tempo tres rapide. Sa direction, qui manque de rondeur (l´acoustique seche de la salle n´est guere gratifiante), vise avant tout a l´efficacité dramatique. Elle gomme len exces folklorisants dans les parties dansées, équilibre les chours et les ensembles et met en valeur la cohérence des cordes et l´agilité des bois, coloristes des sentiments. …“

Le Monde, 16.12.1999

 

Marc Munch:

Le sympathique retour de Smetana a l´Opéra

„… Au pupitre du Philharmonique, Rastislav Štúr n´affole pas les tempi, mais il rend limpide la belle écriture de Smetana et installe la représentation dans un climat musical toujours agréable – le public de la premiere a fort applaudi cette Fiancée vendue. …“

DNA (???), 14.12.1999

 

C.K.:

Opéra national du Rhin: La fiancée vendue

„… La belle partition de Smetana était bien dirigée par Rastislav Štúr: l´ouverture tres en forme … Beau succes.“

Ajourd´hui des Nantes (???), 21.12.1999


PRÁCA, May 10th 1997 /Kvety pre Jordanu Palovičovú/

"…The conductor very carefully approached selected motives from the opera as well as the explosive conclusion of the overture. Rastislav Štúr has already successfully prepared two world operas in The Slovak National Theatre and is also successful on concert stages. He is able to synthesize the performance of an orchestra with natural refinement, obvious intellectual contribution, which predetermines him to become one of the best conductors."/Martin Lesan about the concert in the Slovak Philharmony/

 

HUDOBNÝ ŽIVOT, February 12th 1997 /Mystérium vznešených ideálov/

"…Fischer could implement his ideas also due to very good cooperation with the conductor Rastislav Štúr who performed Mozart's score with well elaborated sound of the orchestra accompanied by valuable performance of the choir directed by Naďa Raková. The artist very promptly and vividly approached each part of the composer's work without any problems with tempo, dynamics, inappropriate emphasis upon any item. And this is undoubtedly his strength as well as his contact with the solo singers and the choir."/Michal Palovčík about The Magic flute/

 

NÁRODNÁ OBRODA, February 1st 1997 /Dostatok talentov v Čarovnaj flaute/

"… another new phenomenon is also a conductor Rastislav Štúr. … but the final result is more affected by a level of musical approach - and it is good."/Vladimír Blaho/

 

PRAVDA, January 29th 1997 /Obnovaná Mozartova opera v SND/

"…The new premiere of The Magic Flute (Čarovná flauta) appeals to us especially by a new level of musical approach of Rastislav Štúr."/Miloslav Blahynka/

 

SME, January 28th 1997 /Najvyšší čas k mozartovskému návratu/

"…A conductor Rastislav Štúr's name is a new phenomenon in a group of the professionals. He had to face not only a difficult task to win recognition in the Slovak National Theatre but also to try to continue recent Mozartovian success achieved by Kosler in the early 1970's. The talented artist succeeded in this to a great extends. He managed to find appropriate and contrasting tempo, worked honestly with the orchestra, which resulted in plastic and dynamic sound and coordination. It was almost possible to hear typical Mozartovian optimism."/Pavol Unger/

 

KULTURA, October 23rd 1996 /Brněnský Trubadúr se príliš nepovedl/

"…The performance of the extremely gifted young Slovak conductor Rastislav Štúr deserves highly positive evaluation. He made his debut in the Slovak National Theatre in Boit's Mephistopheles and Smetana's Prodaná nevesta. Štúr directs the orchestra to precise interpretation, appropriate dynamics and elaborated musical expression. In addition the orchestra were sensitive also to the singers. The play offered the audience the best performance of the orchestra and the choir."/ Eva Plhoňová about the premiere of Trubadúr/

 

KULTURA, October 22nd 1996 /Opera pro vynikajíci pěvce/

"…The performance was prepared by the conductor Rastislav Štúr, whose precise work was obvious not only from the work of the orchestra but particularly from the excellent performance of the ensemble."/J. Bártová obout the premiere of Trubadúr/

 

HUDOBNÝ ŽIVOT, June 12th 1996 /Štúrová taktovka a rossiniovské brio/

"I find the performance of the conductor Rastislav Štúr the most significant contribution of the new performance of the Rossini's work of art. An excellently prepared, technically equipped and unusually sensitive young man, under whose smart and firm gestures the glitter of Rossini's score could shine to the full, headed the orchestra. Štúr's interpretation, beginning with briskly played overture, was plastic, sensitively differentiated, light as well as compact in gradation. The orchestra, even if still having the previous conductor's ideas in their blood, responded to Štúr's demands with appreciation and discipline.

The Slovak National Theatre Opera management were aware of the fact that hesitation would risk the loss of the talent and therefore their decision to assign Rastislav Štúr the production was right."/Pavel Unger/

 

REPUBLIKA, June 13th 1996 /Veľké gesto voči českej kultúre/

"The baton was taken up by a young talented Rastislav Štúr and at the second premier by another young conductor M.M.. Both of them with professional spark. In addition, Štúr with presence of mind, excellent elaboration of the overture, with dynamics, professional and sensitive directing of the singers."/Terézia Ursínyová about Predaná nevesta/

 

VEČERNÍK, June 10th 1996 /Slnečná melodickosť v popredí/

"New performance of the music gem was put in Rastislav Štúr's hands. The young conductor allowed the shining melody of the overture as well as other parts of the opera to sound to the full. He got on very well with the director Václav Věžník. …Naďa Raková excellently prepared rejuvenated Slovak National Theatre Opera choir, who as well as the orchestra, identified themselves with Rastilsav Štúr's conception very well."/Martin Lesana about Predaná nevesta/

 

NÁRODNÁ OBRODA, June 10th 1996 /Rastú nám speváci i dobrí dirigenti/

"…It is necessary to particularly emphasize the excellent performance of the orchestra conducted at the premiere by a young unusually clever and talented conductor Rastislav Štúr, who gets on well with the orchestra and whose gestures are easily comprehensible to them. And so it results in a remarkable, decent performance with a very acceptable style. Rastislav Stur has developed a sense of voice modulation resulting in sensitive accompaniment. …It seems that the Slovak National Theatre at present doesn't need any greater conductor. The first one mentioned will easily achieve this and the second one (Martin Mázik) has the chance to develop his potential as well."/Stanislav Bachleda about Predaná nevesta/

 

SME, March 6th 1996 /Impozantná operná podoba Mefistotela/

"…The debut of the conductor Rastislav Štúr at the dress rehearsal was a real surprise. Our theatre was given a long expected talent with a real sense of dramatic pulsation as well as already developed strong personal opinion."/Pavel Unger/

 

PRAVDA, March 5th 1996 /Po Faustovi Mefistoteles - Mephistopheles after Faust/

"…A young conductor Rastislav Štúr introduced himself at the second premiere. He really showed himself up as a perspective personality with a sense of expression, style and tempo."/Miloslav Blahynka/

 

NÁRODNÁ OBRODA, March 5th 1996 /Boitov Mefistoteles je síce dlhý, ale oplatí sa vidieť Boit's Mephistopheles is long yet worth seeing/

"…under young yet surprisingly firm hand of a youth Rastislav Štúr who seized the opportunity that came up due to the illness of the principal conductor Ivan Anguélov."/Stanislav Bachleda/

 

PRÁCE /Brno/, December 16th 1995 /Hrátky s čertem by L. Podéšť/

"…Altogether the stage and musical performance of the conductor Rastislav Štúr was absolutely precise and it is obvious that Brno Opera played by summoning every last ounce of energy."/Josef Herman/

 

ROVNOST, Tuesday December 12th 1995 /Hrátky s čertem by L. Podéšť/

"… A young conductor Rastislav Štúr, recent graduate of Jan Zbavitel at JAMU took up the conducting of the orchestra. He sensitively respected the singers and positively utilized instrumental peculiarities of the score."/Alena Borková/

 

ROVNOST, Wednesday March 8th 1995 /Výborný Franck/

" … After the break a graduating conductor Rastislav Štúr and his performance of Franck's symphony D minor attracted the audience's attention. Moravian Philharmony Olomoucconducted by his clear and precise gestures played with summoning every last ounce of energy. And so we could appreciate the performance whose uniqueness, plasticity, concise structure and great variety of sound convicted us of the maturity of the young conductor." /J. Bártová